Bruksanvisning for lenking i åpent historisk befolkningsregister, Histreg.no

Histreg er nettstedet for Historisk befolkningsregister, HBR. Systemet har direkte tilgang til folketellinger, kirkebøker og andre kilder i Digitalarkivet og Digitalpensjonatet. I tillegg inneholder Histreg diverse personalia fra aviser. Her er det mulig å lenke sammen informasjon om samme person og å koble sammen informasjon om personene som er i familie. Av hensyn til personvernet ønsker vi ikke å lenke informasjon om nålevende. Se også presentasjonen og spørsmål og svar på forsiden av Histreg.no.

Alle kilder skal være kildetro. Det vil si at databasen kun skal inneholde personposter som er transkribert i henhold til originalkilden. Det er mulig å redigere navn i overskriften på personsiden og når og hvor personen ble født og døde og å legge til nye personer ved å registrere dødsfall, jubileer og ekteskap fra avisdatabasen. Systemet er under utvikling. Derfor er funksjonaliteten begrenset og enkel visuelt. Det er bare personer som er innlogget som kan redigere.

Begreper:

Kildeforekomst : Innførsel av en person i en kilde, f eks far i en dåp eller person i folketelling
Lenke : slå sammen informasjon om samme person fra flere kilder
Koble : lage relasjoner mellom medlemmer av samme familie
Hyperlenke : klikkes for å komme til andre sider på internett

Forside

Gir en oversikt over systemet.

Søkeside

Her søkes det i hele Digitalarkivet, Digitalpensjonatet, Fanger.no og avisdatabasen med tilnærmet samme søkefunksjon som i Digitalarkivet. I søket må minst ett av feltene med personinformasjon (fornavn osv.) fylles ut. I tillegg kan du avgrense søket ut fra geografi, hendelse, rolle og år/tidsperiode. Geografi angir fylke og herunder bostedskommune eller -prestegjeld. Hvis det fylles ut for én (eller flere) av hendelsene i kirkebøker, kan søket begrenses til rolle i hendelsen (barn, mor, far osv.). År/tidsperiode angir periode for kilden, for eksempel «Avis, jubileum». For å søke i Aftenposten er det lagt inn at man må krysse av for Oslo for å unngå for mange feil treff.

Resultatet fra søket ditt gir én linje for hver personforekomst som passer til søket. I tillegg til en hyperlenke til Personsiden (fornavn og etternavn), er det lagt inn klikkbare hyperlenker til kildeforekomsten (PFID) i Digitalarkivet, samt informasjon om kilden (Kilde). Husk at stavemåten av fornavn, etternavn og bosted/adresse ikke er standardisert. Om du er usikker på stavemåte, bruk gjerne stjernetegn (*) sist i søkebegrepet for å trunkere. På den måten vil Thorval* også finne Thorvald. Ved mer kompliserte søk kan det være nyttig å forberede Histreg-søket ved å søke i Digitalarkivet eller i det avanserte brukergrensesnittet hos Registreringssentralen for historiske data. Hos sistnevnte er det også mulig å søke ved hjelp av kommunenummer for fødested og periode for fødselsår.

For informasjon i Fanger.no er vi avhengig av at fornavn og etternavn skrives på samme måte som i kilden. Det er også begrensede muligheter for geografiske søk knyttet til Fanger.no. Hendelser i fanger.no får en linje i livsløpstabellen på lik linje med en folketelling eller kirkebok. Vi har måttet tidfeste alle disse hendelsene til 1942. Det gir for de aller fleste personer riktig kronologi selv om årstallet er feil.

I Histreg er det mulig å sortere søket på bla. fornavn, etternavn og fødselsår. Søket viser også antall personforekomster som er lenket. Det er også mulig å få søket til å vise personer istedenfor personforekomster, dvs. ikke flere linjer for de personforekomstene som allerede er lenket.

Det er mulig å beregne score i søket. Score beregnes ut fra likhet i fødselsår (FÅ), navn (NL), fødested (FS), stilling og stand (SS), partners navn (PN), far (FN) og mor (MN). Hver av disse variablene er mellom 0 og 1, bortsett fra NL, PN, MN og FN som er mellom 0 og 3. Score er et tall mellom 0 og 10 der 10 gis der det er full likhet i alle variabler. Score beregnes i de fleste tilfeller fra formelen:

Score=(4*FÅ+NL+FS+BS+SS+PN+0,5*(MN+FN))/1,6

Formelen overprøves ved konflikt i dataene (score=-1 f.eks. ulikt kjønn eller ved to dåpshandlinger på ulikt tidspunkt), stor avstand i fødsels- eller hendelsesår (score =0) og ved sammenfallende fødselsdato (ved navnelikhet score=9,8).

Brukeren kan velge ut en person og så beregne scoren fra denne personen til alle andre i søkelisten. Det gjøres ved å trykke på «Vis scoreberegning», velge en person og trykke på «Beregn score». Det er også mulig å finne personer som ligner hverandre i et søk. Det kan brukes f.eks. ved å søke på alle i en kommune fra en bestemt gård, med et bestemt yrke eller sjeldent etternavn. Det gjøres ved å trykke på «Vis scoreberegning» og så «Finn grupper». Man kan justere kravet for hvor like personene i gruppene skal være. Grensen kan settes mellom 0 og 10 og forhånds utfylt verdi er 5. Da vises personkurver med like personer. Det er mulig å ta personer ut av gruppen og lenke sammen personene. Alle personene i gruppen nummeres 1,2,3 osv. og score «6,5 med 3» i linje 4 betyr at likheten mellom personene i linje 3 og 4 har score på 6,5. Under gruppene er det en restgruppe med personer som ikke er med i noen av gruppene. Når man lenker en gruppe, vil den nye lenkede personen overføres til restgruppen.

Det er mulig å lenke direkte fra søkesiden hvis man er logget inn. Man kan da krysse av for flere personer i lenkekolonnen og trykke på «Legg i personkurv» på toppen av siden. Personkurven er tilsvarende som på personsiden. Her må man markere hovedforekomst (viktigste/sikreste kilde) før man trykker på «Lenk sammen». Når man har lenket sammen, blir søkelisten oppdatert. Denne muligheten er laget for at brukere lett skal kunne «rydde» i søkelisten. Det skjer ikke en tilsvarende oppdatering av søkesiden om man lenker via personsidene

Personsider

Om søket over resulterte i en eller flere relevante personforekomster, klikk på navnet du ønsker å jobbe videre med, og du får opp Personsiden (Figur 1). Denne siden har personens for- og etternavn som overskrift. Det er i Personsiden du velger kandidat for lenking og kobling. Alternativt kan du finne personsider ved å kopiere IDen (for eksempel pf01038117000202) fra Digitalarkivet inn i hyperlenken til personsiden, for eksempel http://histreg.no/index.php/person/pf01038117000202 . I øvre del av Personsiden finner du personalia om personen du søkte opp. Deretter eventuelt hans/hennes Foreldre og søsken og Partner og barn, som er koblet til personen din. Så følger eventuelt en oversikt over kilder som allerede er lenket til personen. Nederst på siden kan du legge inn og redigere biografi og merknader, samt legge inn og redigere referanser når du er logget inn.


Figur 1: Personside med 3 personposter som er lenket sammen. Her står det LK på den siste linjen som viser at den lenken er usikker.

Du kan redigere personalia som ligger øverst på Personsiden (eks. endre Ane H. Andersen til Anne Helmine Nilsdatter), samt biografi og merknader og referanse. Klikk «Vis redigering». Redigeringen vil ikke endre transkriberinga av originalkilden, bare informasjonen over knappen «Vis redigering» og under overskriften «Biografi og merknader». ». For fødested og dødssted ønsker vi fortrinnsvis sogn og kommune i 1947. Arkivverket bruker kommuneinndelingen fra 1947 som var tidspunktet med flest kommuner. Det er også mulig å bruke kommune for det aktuelle året. Fylke er også nødvendig hvis det er flere kommuner med samme navn eller kommunen er relativ ukjent.

Feltet for biografi og merknader brukes især til dokumentasjon av endringer, lenker og koblinger og til korte biografier. Lengre og gjennomarbeide biografier ønsker vi skal skrives i lokalhistoriewiki. Husk å trykke på «Lagre endringer i merknader».

Når du er innlogget kan du lenke sammen innførsler om samme person, for eksempel vedkommendes innførsler i folketellingene 1900 og 1910. Det gjøres ved å slå sammen to personsider. Hver personside kan bestå av én eller flere innførsler, men disse må være lenket sammen. Pass på å lukke faner som ikke er i bruk. Det er og lett å miste oversikten hvis du klikker tilbake i nettleseren.

Lenkingen av ulike kildeforekomster av samme person utføres ved: (i) trykk på «Legg i personkurv» på de aktuelle personsidene, (ii) trykk på «Åpne personkurv» på en av personsidene, (iii) marker hvilken kilde som er viktigst (hovedforekomst) (hvis ingen velges, bruker programmet den siste som er foreslått) (iv) marker som lenkingskandidat til høyre på linjen om man er usikker på om lenken er riktig og så (v) trykk på «Lenk sammen» i en fane der personkurven er oppdatert. Tabellen med alle de lenkede kildeforekomstene kalles livsløpstabellen.

Vi ønsker at hovedforekomst skal være viktigste og sikreste kilde. Prioriteringene er folketellinger med nyeste først, så dåp, død og andre oppføringer i kirkebøker og til slutt andre kilder. Det er ikke mulig å markere at hovedforekomsten er en lenkingskandidat.

Det er mulig å fjerne lenker ved å trykke på «Vis redigering». Dette gjøres ved at du krysser av for den eller de personforekomst(ene) du ønsker å fjerne. Klikk deretter på «Fjern». Her er det også mulig å endre om en personforekomst er lenkingskandidat eller ikke.

Det er mulig å lenke sammen familiemedlemmer (f.eks. samme ektefelle i to forskjellige dåpshandlinger) ved å trykke på knappen «Vis lenking av familiemedlemmer». Da kommer det frem opp til 5 kolonner med bokser for henholdsvis fedre, mødre, søsken, partnere og barn. For hver kolonne kan man markere de personene som man ønsker å lenke sammen og så trykke på «Lenk sammen personene». Hvis man f.eks. skal lenke sammen barna Ole1 og Ole2 og barna Anne1 og Anne2, må man gjenta prosessen to ganger.

Det er mulig å koble sammen foreldre, barn og partnere ved: (i) trykk på «Legg i familiekurv» på de aktuelle personsidene, (ii) trykk på «Åpne familiekurv» på en av personsidene, (iii) marker hvem som er foreldre og barn (v) og trykk på «Koble familie» i en fane der familiekurven er oppdatert. Partnere registres ved at de to personene markeres som foreldre, men uten at det er barn i familien. Søsken markeres ved å registrere søsknene som barn og uten foreldre i familien. Familielenker er mellom foreldre og barn og ved kobling av søsken uten foreldre etableres en foreldre som er skjult for bruker. Familiekoblinger som er registrert manuelt, kan dekobles ved å tykke på «Dekobl familiekoblinger». Foreløpig er dette ikke implementert. Det er mulig å fjerne alle lenker og/eller alle familiekoblinger til en personforekomst fra fanen Feilhåndtering.

Familieforholdene inkluderer foster-, adoptiv- og steforeldre i tillegg til vanlige foreldre. Dette må registreres manuelt og det er opp til den som registrerer å beskrive f.eks. om mors nye mann er stefar til barna. Dette er ofte en skjønnsmessig avgjørelse og kan begrunnes i merknadsfeltet. Familierelasjoner kan være vanskelige. I en «Foreldre og søsken» liste er omtalen av far, mor og adoptiv-, foster-, stefar/-mor forholdet til personen på personsiden. Personene som står som barn i en «Foreldre og søsken» liste må ha en barn-relasjon til (begge) foreldrene på toppen av listen, men ikke nødvendigvis samme relasjon som personen på personsiden. Vi bruker bare ordet barn og ikke f.eks. adoptivbarn eller halvsøsken. I «Partner og barn» listen er personen som står som partner, partner til personen på personsidene og/eller har felles barn med vedkommende. Personer som står som barn er barn, adoptiv-, foster- eller stebarn både til personen på personsiden og til evt. partner som står på toppen av listen. Det er bare på personsiden til en person at man kan se hvordan forholdet er til ulike typer foreldre.

Referanser

Brukere oppfordres til å lage flest mulig referanser som kan gi ekstra informasjon om personen, f.eks. kilder som ikke er registrert med søk i registeret, leksika, vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler om personen og slektsoversikter der personen er nevnt. Hele Digitalarkivet er med når man søker i HBR og kilder derfra skal vises i livsløpstabellen (tabellen med alle kildeforekomstene) og ikke i referanselisten.

Det kreves både beskrivelse av kilden og URL. URLen bør fortrinnsvis være en stabil hyperlenke der brukere kan lese i kilden. For trykte kilder kan det være til Nasjonalbiblioteket eller utgiver.

Beskrivelsen av kilden skal være på samme format som andre referanser til samme kilde slik at disse kommer etter hverandre i alfabetet. Etternavn skrives først på nyere kilder og fornavn først på eldre kilder der dette er mer stabil beskrivelse av personen. Eksempler:

Geni, Frisach, Hans
Eidsvollsmennenes etterkommere, Anker, Peder Etk. Wedel Jarlsberg, J.C.H.N.
(Lenke til eidsvollsmannen Peder Ankers etterkommer J.C.H.N. Wedel Jarlsberg)
Før i tida ... (tidsskrift). 1. hefte (1962), Utg. Gjerstad historielag.
(Tidsskrift der man har laget lenke til Nasjonalbiblioteket)
Heimen , 2014, nr 3, s228, Kjelland, Arnfinn, Frisak, Hans
(Vitenskapelig artikkel av Arnfinn Kjelland om Hans Frisak.)
Lokalhistoriewiki, Melstein, Ester
Wikipedia, Amundsen, Roald

Kjente personer og eksempler

På disse sidene er det lister over kjente personer og personsider som er godt gjennomarbeidet. Denne registreringen gjøres på personsiden.

Uregistrerte, registrering av personer som ikke er i Digitalarkivet

Det er mulig å registrere personforekomster for en person som ikke er i Digitalarkivet eller funnet i forekomst i avisene. I registreringen blir bruker bedt om å oppgi annen kilde. Se rettledningen på denne siden.

Avissidene

Her er det mulig å registrere nye hendelser, redigere de som er registrert og søke i de registrerte hendelsene. Det oppfordres til å registrere nye hendelser. Det er en måte å registrere nye personer i databasen. De fleste hendelsene i databasen er gjenkjent automatisk og det er derfor en del transkriberingsfeil. Det er lagt inn lenker til avisenes arkiv og til Nasjonalbiblioteket. For at disse skal virke må man ha rettighet til dette. Lenker til Aftenposten krever abonnement og at man allerede har åpnet en eavis i browseren. Lenker til Nasjonalbiblioteket virker når man har adgang fra bibliotek. Ved en feil kommer det i noen tilfeller opp to URLer i URL-feltet. Da må den første fjernes manuelt for at lenken skal virke.

Vi ber brukere om manuelt å kontrollere opplysningene og markere når alle opplysningene om døde er registrert i en utgave. Tilsvarende gjelder for jubileer og ekteskap. Det gjør det lettere å samarbeide mellom mange bidragsytere.

Statistikk

Her gis det oversikt over antall bidragsytere, lenker og personer som er lenket. Det er også en oversikt over registrerte hendelser fra avisene og siste endringer i histreg-databasen.

Autolenking

Her er det mulig å lese inn lenker som er laget i andre programmer. Lenkene spesifiseres med IDer fra Digitalarkivet. Dette er bare mulig etter avtale med administrator.